اوقات شرعي
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

اجرای طرح کاداستر و صدور سند تک برگ بر روی 422 هزار هکتار از اراضی ملی فارس
اجرای طرح کاداستر و صدور سند تک برگ بر روی 422 هزار هکتار از اراضی ملی فارس